Centre on Psychological Aging, IPCAS
Dr. Li's Lab

课题组成员

李老师头像.jpg

lijuan@psych.ac.cn

Researcher/professor of Institute of Psychology, Chinese Academyof Sciences (Level III), doctoral supervisor. In 2000, she received a doctor ofscience degree from the Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences.From 2001 to 2007, she worked as a postdoctoral researcher in the Department ofPsychology at the Stockholm University in Sweden, the Institute ofCognitive Neuroscience at the University of London, and the Institute of Agingat the Medical University of Arkansas in the United States. In February 2007, shewas selected as a distinguished researcher of the Institute of Psychology of the Chinese Academy of Sciences, responsible for the establishment of theElderly Psychology Research Center, and is currently the director of theCenter.

   

ResearchFellow

    · Zhiwei Zheng Associate Professor

    · Xinyi Zhu Assistant Professor

GraduateStudents

    · PhD Students

         · Shuyuan Chen、Zhuoya Ma、Jiangning Fu、Boyu Zhai、Wei Tang

    · Master's Students

         · JingwenMiao、Nuo Kong、Qinghe Zeng、Xinyu Shen、Kaiqi Xie、Xiaodie Liu

Postdoctoral ResearchFellow

    · XiaomeiLiu、Xiaoyu Cui
Research Assitant

    · YanHuang

Alumni

2023

    · RuiDong(Ms)

2022

    · XiaofengZhao(Ms)、Yan Huang(Ms)、Chiyin Zheng(Ms)、Wenjun Gui(PhD)

2021

    · XiaoyuCui(PhD)、Wenyu Wan(Ms)

2019

    · Wei Wang(Ms)、LijuanHuo(PhD)

2018

    · Jin Li(Ms)、XinyiZhu(PhD)

2017

    · JianhuaHou(Ms)、Jiamin Lang(Ms)、Qiaoling Xiao(Ms)

2016

    · WeicongRen(PhD)、Huixia ZhouPostdoc)

2015

    · ShufeiYin(PhD)、Zhiwei Zheng(PhD)、XinHuang(Ms)

2014

    · BaoxiWang(PhD)

2013

    · Pengyun Wang(PhD)

2012

    · ZhenlingMa(Postdoc)、Jing Yu(PhD)、Ting Zhou(PhD)、 TingjiChen(Ms)、Xinyi Zhu(Ms)

2011

     ·Baoshan Zhang(Postdoc)、Bibing Dai(PhD)、BingLi(Ms)、Xin Li(Ms)